strona główna Nasz Facebook Nasz Facebook  
         
QUANDO LO STOMACO E' PIENO E' FACILE PARLARE DI DIETE
„Kiedy brzuch jest pełen łatwo mówić o diecie” - Moira Orfei

casa sicilia

casa sicilia

Oferta

casa sicilia
 
   

Na spe­cjal­ne oka­zje ofe­ru­je­my Pań­stwu moż­li­wość or­ga­ni­za­cji wszel­kich im­prez oko­licz­no­ścio­wych; przy­ję­cia, uro­dzi­ny, spo­tka­nia bi­zne­so­we, chrzty, ko­mu­nie itp. w praw­dzi­wej wło­skiej at­mos­fe­rze.

 

Me­nu za­wsze usta­la­my in­dy­wi­du­al­nie i do­pa­so­wu­je­my do Pań­stwa ocze­ki­wań Re­stau­ra­cja kom­for­to­wo mie­ści do 80 osób.