strona główna Nasz Facebook Nasz Facebook  
         
MANGIARE E'UNA NECESSITA' MANGIARE BENE E' UN'ARTE
„Jedzenie jest koniecznością, dobre jedzenie jest sztuką” - Vittorio Gasman

casa sicilia

casa sicilia

casa sicilia

casa sicilia

casa sicilia

Poznajcie nas

casa sicilia
 
Nico  

 

Nico

Właściciel Casa Sicilia

Ro­do­wi­ty Sy­cy­lij­czyk od 25 lat miesz­ka­ją­cy w Pol­sce. W Ca­sa Sy­cy­lia gwa­ran­tu­je nie­sa­mo­wi­tą at­mos­fe­rę, zna­ną z praw­dzi­wych wło­skich re­stau­ra­cji. Za­pew­nia do­sko­na­łość sma­ków, oso­bi­ście spro­wa­dza­jąc ory­gi­nal­ne skład­ni­ki, nie­zbęd­ne we wło­skiej kuch­ni.