strona główna Nasz Facebook Nasz Facebook  
         
MANGIARE E'UNA NECESSITA' MANGIARE BENE E' UN'ARTE
„Jedzenie jest koniecznością, dobre jedzenie jest sztuką” - Vittorio Gasman

casa sicilia

casa sicilia

casa sicilia

casa sicilia

casa sicilia

O nas

casa sicilia

 

   

Ca­sa Si­ci­lia to wło­ska re­stau­ra­cja, w któ­rej po­czu­ją Pań­stwo bo­gac­two sma­ków kuch­ni śród­ziem­no­mor­skiej i cu­dow­ną at­mos­fe­rę ty­po­wą dla wło­skich trat­to­rii. W me­nu znaj­du­je się wie­le spe­cja­łów cha­rak­te­ry­stycz­nych dla re­gio­nu a w szcze­gól­no­ści dla Sy­cy­lii. Więk­szość dań przy­go­to­wu­je­my z ory­gi­nal­nych pro­duk­tów spro­wa­dza­nych wprost ze sło­necz­nej Ita­lii dzię­ki cze­mu na­sza ofer­ta jest wręcz uni­ka­to­wa.

 

Szef kuch­ni z ogrom­nym do­świad­cze­niem w dzie­dzi­nie tra­dy­cyj­nej wło­skiej kuch­ni gwa­ran­tu­je do­sko­na­łą ja­kość i ory­gi­nal­ność po­traw. Choć ser­wo­wa­na kuch­nia jest pro­sta, do­mo­wa, za­sko­czy Pań­stwa swo­ją nie­zwy­kło­ścią dzię­ki per­fek­cji sze­fa kuch­ni wy­do­by­wa­ją­cej esen­cję wło­skich sma­ków. Od po­cząt­ku do koń­ca każ­de da­nie przy­go­to­wy­wa­ne jest z naj­wyż­szą sta­ran­no­ścią.