strona główna Nasz Facebook Nasz Facebook  
         
A TAVOLA PERDONEREI CHIUNQUE... ANCHE I MIEI PEGGIORI NEMICI
„Przy stole wybaczyłbym każdemu, nawet moim najgorszym wrogom” - Vittorio Emanuele III
Poznajcie nas

Poznajcie nas

casa sicilia

Ca­sa Si­ci­lia to miej­sce stwo­rzo­ne i pro­wa­dzo­ne przez ro­do­wi­te­go Sy­cy­lij­czy­ka, któ­ry z mi­ło­ści do Pol­ski da­je jej to co sam ko­cha naj­bar­dziej, czy­li do­sko­na­łe wło­skie je­dze­nie.

Odwiedź­cie nas i po­znaj­cie sy­cy­lij­ską go­ścin­ność.

 

Zobacz więcej

 

Oferta imprezowa

Oferta imprezowa

casa sicilia

Or­ga­ni­zu­je­my przy­ję­cia, uro­dzi­ny, spo­tka­nia bi­zne­so­we, chrzty, ko­mu­nie itp. w praw­dzi­wej sy­cy­lij­skiej at­mos­fe­rze. Skon­tak­tuj się z na­mi.

 

Zobacz więcej

 

   
 

 

casa sicilia

Casa Sicilia

 

Ca­sa Si­ci­lia to wło­ska re­stau­ra­cja, w któ­rej po­czu­ją Pań­stwo bo­gac­two sma­ków kuch­ni śród­ziem­no­mor­skiej i cu­dow­ną at­mos­fe­rę ty­po­wą dla wło­skich trat­to­rii. W me­nu znaj­du­je się wie­le spe­cja­łów cha­rak­te­ry­stycz­nych dla re­gio­nu a w szcze­gól­no­ści dla Sy­cy­lii.

 

Zarezerwuj stolik

 

Zapraszamy do galerii zdjęć

 

casa sicilia

 

Informacje

Menu seconowe
casa sicilia

OD LUTEGO DOSTAWA DO DOMU

Obszar dostawy jest ograniczony.

Posiłki dowozimy do dzielnic:

  • Wola
  • Śródmieście

 

Koszt dostawy tylko 5,-

 

 

W KAŻDY PONIEDZIAŁEK ORAZ WTOREK
druga pizza tylko za 50% ceny!